Crossnyt.dk logo

Afgørelse på DM A dom fra Hedeland

DMU's disiplinærnævn har truffet afgørelse i den dom fra DM A i Hedeland, hvor nogle kørere blev diskvalificerede for at hoppe for samaritflag.

Kort sagt faldt afgørelsen ikke ud til kørernes fordel. Dommen lyder således:

Disciplinærnævnet afsiger herefter følgende kendelse

Efter en samlet vurdering af de skriftlige forklaringer og foto- og videodokumentation, herunder vurdering af hvorvidt betingelserne for at indbringe sagen for Disciplinærnævnet var opfyldt, afsiger disciplinærnævnet følgende kendelse.

• Anken afvises for så vidt angår den principale samt den subsidiære påstand.

• Ankegebyret fortabes. Afgørelsen er enstemmig.

I afgørelsen har deltaget: Jens Olaf Hersom, Jimmi Grensteen Nielsen og Helle Hausgaard Noppenau

Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til §8 i Alment Reglement og dertil hørende bestemmelser senest 28 dage fra kendelsesdatoen. 

Læs hele afgørelsen her https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/08/Kendelse-05-21-final-anonymiseret.pdf?fbclid=IwAR3rFuXSLJV4qm0aY8litbaVHm4gLOzeOf8xC-D4RVhtGScwR4gEHScDb2I


DMUMX_337x210.jpg (8)