Crossnyt.dk logo

Disciplinærnævn ændrer afgørelse fra Svendborg

DMUs Disciplinærnævn har modtaget en klage over, at alle B 125 kørere blev udelukket fra andet heat i Svendborg og nævnet har valgt at give klageren ret. Det betyder, at kørerne bliver tildelt point efter den placering de havde da heatet blev flaget af. Du kan læse hele afgørelsen her.

Læs afgørelsen på DMUs hjemmeside her http://dmusport.dk/fileadmin/2._DMU/Organisation/Udvalg_under_Hovedbestyrelsen/Disciplinaernaevn/Kendelse_6-19.pdf

eller se herunder:


Licens #29523 klager over kollektiv udelukkelse af alle kørere i forbindelse med DM Junior 125 2. heat i

Svendborg d. 8. september 2019.

Sagsnr. 6-19

Sagens omstændigheder

Dommeren valgte på dagen at udelukke samtlige fuldførte deltagere i 2. heat. Dette var begrundet med, at alle

kørerne øgede deres hastighed i den såkaldte grønne samaritter zone. Dette skete efter, at de havde passeret

den tilskadekomne og inden flagposten med det grønne flag var passeret.

Den anførte forøgelse af hastigheden var blevet iagttaget af både stævneleder og dommeren.

*****

Disciplinærnævnet afsiger følgende Kendelse

I afgørelsen har deltaget: Poul Hjorth, Helle Hausgaard Noppenau Mølgaard, Jens Olaf Hersom og Ole Nørskov.

Der blev ikke på dagen nedlagt protest over afgørelsen efter reglerne i DMU’s almene reglement §12.1 og 12.2.

Disciplinærnævnet har valgt at behandle sagen som en klagesag, idet det må findes relativt formålsløs at

protestere til dommeren på dagen, da afgørelse i sagen allerede var truffet af dommeren.

Med hensyn til den påståede forseelse har Disciplinærnævnet lagt vægt på, at forseelsen påstås at bestå i, at

kørerne har øget hastigheden i området mellem uheldsstedet og frem til flagningen med grønt flag. Det er

oplyst, at der ikke fandt overhalinger sted i det anførte område.

Om betydningen af det hvide flag med rødt diagonalt kryds anføres følgende i motocrossreglementet:

”Læge/samaritter på banesporet, eller brug for samaritter. Fortsæt med skærpet opmærksomhed og stærkt

nedsat fart. Hop skal ikke forsøges. Ingen overhaling før samaritzonen er passeret (markeres med grønt flag).

Overtrædelse af dette medfører udelukkelse af heatet.”

Den påståede forseelse omfatter kun en forøgelse af hastigheden. Der er derimod ikke er taget stilling til, om

farten dermed overskrider begrebet ”stærkt nedsat fart”. Der foreligger heller ikke oplysninger om hop,

hvorimod det er oplyst, at der ikke har fundet overhalinger sted.

Det er uklart, om begrebet ”En betydelig fartreduktion”, som i reglementet anvendes i betydning af gult

svingende flag, svarer til begrebet ”stærkt nedsat fart”.

På det anførte grundlag finder Disciplinærnævnet det ikke bevist, at der for alle køreres vedkommende har

fundet overtrædelse af reglementet sted, og der gives derfor klageren ret i sin påstand.

Afgørelsen betyder, at kørernes indbyrdes placering i heatet på det tidspunkt, hvor heatet flages af med rødt

flag, skal være gældende.

Denne kendelse kan ankes til DMU’s Ordensnævn i henhold til §12 i Alment Reglement senest 28 dage fra d.d.

Klagegebyret tilbagebetales.